Marketing and Communications Assistant

 • Job Reference: 152864
 • Date Posted: 9 September 2021
 • Employer: Serco Limited
 • Website: https://www.serco.com/careers
 • Location: Cardiff (cf13), United Kingdom
 • Salary: £20,000 to £25,000
 • Sector: Marketing, Advertising & PR
 • Job Type: Home Based
 • Duration: Permanent

Job Description

 

 

Business Wales provides a first class business support service to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund. Since January 2016 this service has been delivered by Growth Partnership Wales (GPW) a partnership of Business in Focus, Antur Cymru and Serco. Superfast Business Wales is digital service element of Business Wales, commenced in January 2016, it will support businesses across Wales understand, adopt, and exploit the benefits of Superfast Broadband.

 

We are now recruiting a Marketing and Communications Assistant to deliver and co-ordinate a communications plan for the Superfast Business Wales Programme and provide marketing communications and promotion for the project. This will involve liaising with delivery partners, funders and third party suppliers in Wales. Other key duties include:

 • Work with the Marketing Manager to deliver the communications strategy for the programme
 • Work at equivalent and agreed levels across the Core service team and Business Wales enquiry team to ensure effective integration and service delivery, supporting the development of regional operational delivery plans
 • Deliver direct marketing to promote the service to include creation of promotional materials, web copy, social media updates, email alerts, partner communications, direct mailings, case studies and work with a PR agency as required
 • Manage and upkeep internal systems including MI reporting, data management and contact lists
 • Ensure that appropriate mandatory  branding requirements are adhered to on all promotional materials and that this is co-ordinated with external stakeholders, funders and the SFBB Programme Manager

 

What you'll need to do the role:

 • A degree or equivalent level qualification in marketing, communications or related subject would be preferable
 • An ability to deliver and experience in direct marketing activity including; copy writing, branding, advertising, promotion, direct mail, PR, communications, digital marketing, social media, and e-marketing techniques
 • Interpersonal skills and ability to communicate with people at all levels (written and verbal) both internally and externally
 • Computer literate with proven organisational skills and Microsoft Office suite. Experience of using content management systems, e-marketing and social media platforms and tools.
 • Understanding of maintaining data management systems and acceptable use of marketing data
 • An understanding of Superfast Broadband technology and its business applications
 • The ability to communicate fluently in Welsh and English would be an advantage in this role. Brief telephone interviews may take place before formal interview.

 

Why Serco?

 • Meaningful and vital work: The nature of our business means you will do interesting work that matters - delivering essential services that touch people's lives
 • A world of opportunity: Our diverse UK-wide operations offer unrivalled opportunities to learn and develop. You'll be able to broaden your experience and apply your skills in new ways.
 • Great people: We are a motivated team who will encourage you and help you to succeed. You'll have the resources you need to do your job in a diverse and supportive environment.  

 

What we offer

 • Salary £20-25k (dependent upon skills and experience) plus pension
 • An autonomous and supportive culture  
 • The chance to make a positive difference to public sector services
 • A company passionate about diversity and inclusion  

If you think this role would suit you, working in an exciting and challenging environment with like-minded individuals, please apply now and upload a copy of your CV and covering letter.

 

About Serco

At Serco, not only is the nature of the work we do important, everyone has an important role to play, from caring for vulnerable people to managing complex public services.  We are a team of 50,000 people responsible for delivering essential public services around the world in areas including defence, transport, justice, immigration, healthcare, and citizen services. We are innovators, committed to redesigning and improving public services for the benefit of everyone.

By joining Serco you will have unlimited access to our Global Employee Networks - SercoInspire (Gender), SercoEmbrace (Multicultural), SercoUnlimited (Disability) and In@Serco (LGBT & Networks). Serco Employee Networks, led by colleagues who are passionate about diversity, inclusion and belonging. 

 

Apply

Please click on the apply button to complete your application. Occasionally we receive a large volume of applications for our roles and when that happens, we sometimes bring the closing date forward, so please apply promptly to avoid disappointment. 

 

We're a Disability Confident employer and are committed to equal opportunities. If you have any additional queries, requirements or you need more time to apply, then please contact our recruitment team directly on 0345 010 4000. Disabled applicants who meet the minimum criteria for the job will be given the opportunity to demonstrate their abilities at an interview.

 

Serco supports fair access to employment for those with unspent criminal convictions through the Ban the Box' pledge (some may be exempt due to the nature of the role and the security clearance required).

 

Lleoliad y Swyddfa: De Cymru (Gweithio gartref)

Mae Busnes Cymru yn darparu gwasanaeth cymorth busnes o'r radd flaenaf i Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny ar ran Llywodraeth Cymru ac yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Ers mis Ionawr 2016, mae'r gwasanaeth hwn wedi bod yn cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Twf Cymru, sef partneriaeth rhwng Busnes mewn Ffocws, Antur Cymru a Serco. Cyflymu Cymru i Fusnesau yw elfen gwasanaeth digidol Busnes Cymru, a ddechreuodd ym mis Ionawr 2016. Bydd yn helpu busnesau ledled Cymru i ddeall, mabwysiadu ac elwa ar fanteision Band Eang Cyflym Iawn. 
 

Rydyn ni nawr yn recriwtio Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu i gyflawni a chydlynu cynllun cyfathrebu ar gyfer Rhaglen Cyflymu Cymru i Fusnesau a darparu deunyddiau cyfathrebu a hyrwyddo i farchnata'r prosiect. Bydd hyn yn golygu cysylltu â phartneriaid cyflenwi, cyllidwyr a chyflenwyr trydydd parti yng Nghymru. Mae'r prif ddyletswyddau eraill yn cynnwys:

 • Gweithio gyda'r Rheolwr Marchnata i gyflawni'r strategaeth gyfathrebu ar gyfer y rhaglen
 • Gweithio ar lefelau cyfwerth ac y cytunwyd arnynt ar draws tîm y gwasanaeth craidd a thîm ymholiadau Busnes Cymru i sicrhau cyflenwi gwasanaethau ac integreiddio effeithiol, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau cyflenwi gweithredol rhanbarthol
 • Darparu gweithgareddau marchnata uniongyrchol i hyrwyddo'r gwasanaeth gan gynnwys creu deunyddiau hyrwyddo, copi ar gyfer y we, diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol, negeseuon e-bost, deunyddiau cyfathrebu i bartneriaid, gohebiaeth uniongyrchol, astudiaethau achos a gweithio gydag asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus yn ôl y galw
 • Rheoli a chynnal systemau mewnol gan gynnwys adroddiadau MI, rheoli data a rhestrau cysylltiadau
 • Sicrhau y glynir wrth y gofynion brandio gorfodol a phriodol yng nghyswllt yr holl ddeunyddiau hyrwyddo, yn ogystal â sicrhau bod hynny'n cael ei gydgysylltu â rhanddeiliaid allanol, cyllidwyr a Rheolwr y Rhaglen SFBB

 

Beth sydd ei angen arnoch i gyflawni'r rôl:

 • Byddai gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn marchnata, cyfathrebu neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol
 • Gallu cyflwyno a phrofiad o weithgareddau marchnata uniongyrchol gan gynnwys; ysgrifennu copi, brandio, hysbysebu, hyrwyddo, post uniongyrchol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu, marchnata digidol, cyfryngau cymdeithasol, a thechnegau e-farchnata
 • Sgiliau rhyngbersonol a'r gallu i gyfathrebu â phobl ar bob lefel (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn fewnol ac yn allanol
 • Sgiliau cyfrifiadurol a sgiliau trefnu amlwg a defnyddio rhaglenni Microsoft Office. Profiad o ddefnyddio systemau rheoli cynnwys, e-farchnata ac offer a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol. 
 • Dealltwriaeth o gynnal systemau rheoli data a defnydd derbyniol o ddata marchnata
 • Dealltwriaeth o dechnoleg Band Eang Cyflym Iawn a sut gellir ei defnyddio mewn busnesau

 

Byddai'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg yn fanteisiol yn y swydd hon. Gellir cynnal cyfweliadau byr dros y ffôn cyn y cyfweliad ffurfiol.

 

Pam Serco?

 • Gwaith ystyrlon a hanfodol: Mae natur ein busnes yn golygu y byddwch yn gwneud gwaith diddorol sy'n bwysig - darparu gwasanaethau hanfodol sy'n cyffwrdd â bywydau pobl
 • Byd yn llawn cyfleoedd: Mae ein gweithrediadau amrywiol ledled y DU yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i ddysgu a datblygu. Byddwch yn gallu ehangu eich profiad a defnyddio eich sgiliau mewn ffyrdd newydd.
 • Pobl wych: Rydym yn dîm llawn cymhelliant a byddwn yn eich annog ac yn eich helpu i lwyddo. Bydd gennych yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud eich gwaith mewn amgylchedd amrywiol a chefnogol.  

 

Yr hyn rydyn ni'n ei gynnig

 • Cyflog £20-25k (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad) a phensiwn
 • Diwylliant annibynnol a chefnogol  
 • Y cyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i wasanaethau'r sector cyhoeddus
 • Cwmni sy'n frwd dros amrywiaeth a chynhwysiant  

 

Os ydych chi'n meddwl y byddai'r swydd hon yn addas i chi, gan weithio mewn amgylchedd cyffrous a heriol gydag unigolion o'r un anian, gwnewch gais nawr a llwythwch gopi o'ch CV a'ch llythyr eglurhaol i fyny.

 

Gwybodaeth am Serco

Yn Serco, nid yn unig y mae natur y gwaith rydym yn ei wneud yn bwysig, mae gan bawb ran bwysig i'w chwarae, o ofalu am bobl agored i niwed i reoli gwasanaethau cyhoeddus cymhleth.  Rydym yn dîm o 50,000 o bobl sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol ledled y byd mewn meysydd fel amddiffyn, trafnidiaeth, cyfiawnder, mewnfudo, gofal iechyd a gwasanaethau i ddinasyddion. Rydym yn arloeswyr, sydd wedi ymrwymo i ail-ddylunio a gwella gwasanaethau cyhoeddus er budd pawb.

 

Drwy ymuno â Serco byddwch yn cael mynediad diderfyn at ein Rhwydweithiau Gweithwyr Byd-eang - SercoInspire (Rhyw), SercoEmbrace (Aml-ddiwylliannol), SercoUnlimited (Anabledd) ac In@Serco (LGBT a Rhwydweithiau). Rhwydweithiau Gweithwyr Serco, yn cael eu harwain gan gydweithwyr sy'n frwd dros amrywiaeth, cynhwysiant a pherthyn. 

 

Gwneud cais

Cliciwch ar y botwm gwneud cais' i gwblhau eich cais. O bryd i'w gilydd byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau am ein swyddi a, phan fydd hynny'n digwydd, byddwn weithiau'n dod â'r dyddiad cau ymlaen, felly gwnewch gais yn ddi-oed i osgoi cael eich siomi. 

 

Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu ofynion ychwanegol neu os oes angen rhagor o amser arnoch i wneud cais, cysylltwch â'n tîm recriwtio yn uniongyrchol ar 0345 010 4000. Bydd ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf sylfaenol y swydd yn cael cyfle i ddangos eu galluoedd mewn cyfweliad.

 

Mae Serco yn cefnogi mynediad teg at gyflogaeth i'r rheini sydd ag euogfarnau troseddol heb ddarfod drwy'r addewid Ban the Box' (efallai y bydd rhai wedi'u heithrio oherwydd natur y rôl a'r cliriad diogelwch sydd ei angen).

 

 

About Serco

At Serco, not only is the nature of the work we do important, everyone has an important role to play, from caring for vulnerable people to managing complex public services.  We are a team of 50,000 people responsible for delivering essential public services around the world in areas including defence, transport, justice, immigration, healthcare and citizen services. We are innovators, committed to redesigning and improving public services for the benefit of everyone.

 

By joining Serco you will have unlimited access to our Global Employee Networks - SercoInspire (Gender), SercoEmbrace (Multicultural), SercoUnlimited (Disability) and In@Serco (LGBT & Networks). Serco Employee Networks, led by colleagues who are passionate about diversity, inclusion and belonging. 

 

Apply

Please click on the apply button to complete your application. Occasionally we receive a large volume of applications for our roles and when that happens we sometimes bring the closing date forward, so please apply promptly to avoid disappointment. 

 

At Serco, we see people first and foremost for their performance and potential. We are committed to building a diverse and inclusive organisation that supports the needs of all. As such we will make reasonable adjustments at interview through to employment for our candidates and strongly encourage applications from a diverse candidate pool. We are open to discussions around flexibility and flexible working. We operate a hybrid work structure in many of our business areas. We are proudly a Disability Confident level 3 employer and holder of the Silver Inclusive Employer Standard. Disabled applicants who meet the minimum criteria for the job will be given the opportunity to demonstrate their abilities at an interview. 

 

At Serco we support fair access to employment for those with unspent criminal convictions through the Ban the Box' pledge (some may be exempt due to the nature of the role and the security clearance required). Please contact our recruitment team directly on 0345 010 4000 to discuss.